Niektóre wyrazy, zestawienia wyrazów i frazy mają dokładnie określone znaczenie, niekiedy nieco inne od znaczenia potocznego. Przedstawiamy słownik wyrazów i zwrotów stosowanych na naszej witrynie.

Administrator
wyznaczona przez właściciela (właścicieli) osoba prawna lub fizyczna, pełniąca tylko zlecone funkcje w zakresie zwykłego zarządu nieruchomością.
Administrowanie
wykonywanie czynności w ramach tzw. zwykłego zarządu
Konserwacja
zespół czynności umożliwiający sprawne funkcjonowanie budynku i jego urządzeń technicznych w ciągu całego okresu użytkowania budynku. Konserwacja obejmuje okresową kontrole budynku, konserwację zapobiegawczą i okresową obsługę urządzeń technicznych, wymianę elementów o krótkiej trwałości, drobne naprawy.
Lokal wyodrębniony
lokal mieszkalny wraz z przynależnościami, który został prawnie wyłączony (wyodrębniony) z nieruchomości, jaką stanowi budynek wielomieszkamiowy i na mocy przepisów ustawy o własności lokali stanowi odrębną nieruchomość.
Naprawy:
  • bieżąca – okresowy remont elementów budynku, który ma na celu zapobieganie skutkom zużycia tych elementów i utrzymanie budynku we właściwym stanie technicznym.
  • główna – remont polegający na wymianie co najmniej jednego elementu budynku.
Nieruchomość
część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny od gruntu przedmiot własności(grunty), jak również budynki i budowle trwale z gruntem związane lub części tych budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. KC Art. 46
Nieruchomość/część wspólna
Wspólnota mieszkaniowa
jest to tworzone obligatoryjnie na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. O własności lokali zrzeszenie właścicieli, których lokale mieszkalne lub użytkowe wchodzą w skład odrębnej nieruchomości. Wspólnota nie ma osobowości prawnej, może jednak nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Ustawa o własności lokali w odmienny sposób reguluje zasady funkcjonowania wspólnot „małych” (do 7 lokali mających odrębnych właścicieli) i wspólnot „dużych” (powyżej 7 lokali). We wspólnotach „małych” obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego dotyczące zarządu nieruchomością wspólną. We wspólnotach „dużych” stosuje się przepisy ustawy o własności lokali.
Pomieszczenie przynależne do lokalu
pomieszczenie towarzyszące lokalowi, co jest określone zapisem w księdze wieczystej danej nieruchomości (z podaniem rodzaju, położenia i powierzchni pomieszczenia przynależnego). Pomieszczenia przynależne zwiększają udział właściciela w pożytkach i kosztach nieruchomości wspólnej.
Uchwała
rodzaj czynności prawnej, której specyfika polega na możliwości nałożenia określonych w niej zobowiązań na wszystkie strony czynności, nawet gdy nie wszystkie się z nią zgadzają. Ma na celu wypracowanie wspólnego stanowiska grupy podmiotów, w której każdy podmiot realizuje swój interes. Wspólne stanowisko łączy się z koniecznością rezygnacji lub modyfikacji jednostkowych celów i jest osiągane bądź w drodze porozumienia bądź przegłosowania.
Udział we współwłasności
iloraz powierzchni danego lokalu (wraz z powierzchnią pomieszczeń mu przynależnych) do łącznej powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych (wraz z pomieszczeniami przynależnymi) w całym budynku.
Wspólnota Mieszkaniowa
ogół właścicieli lokali w jednej nieruchomości (wg księgi wieczystej); utworzona z mocy prawa w celu wspólnego zarządzania nieruchomością. Wspólnota Mieszkaniowa jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Może jednak nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną, a więc posiada zdolność procesową.
Zarządca
w rozumieniu znowelizowanej ustawy o własności lokali osoba prawna lub fizyczna, której wspólnota powierzyła zarząd swoim budynkiem na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.
Zarząd
organ wykonawczy podmiotów zbiorowych. W rozumieniu ustawy o własności lokali zarządem jest jednoosobowy lub kilkuosobowy wybierany przez właścicieli lokali organ wspólnoty, mający za zadanie kierowanie sprawami wspólnoty, reprezentowanie jej na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali.
Zarządzanie
system działań organizujących funkcjonowanie danej organizacji. Celem nadrzędnym zarządzania jest sprawność i efektywność działania danej jednostki. W świetle kodeksu cywilnego zarząd rzeczą wspólną polega na podejmowaniu wszystkich decyzji i dokonywaniu wszelkiego rodzaju czynności dotyczących wspólnego prawa. Wyróżnia się czynności zwykłego zarządu oraz działania przekraczające zwykły zarząd. Do podjęcia czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest odpowiednie upoważnienie ze strony współwłaścicieli, mogą też one być wykonane bezpośrednio przez współwłaścicieli.