TARYFA DLA CIEPŁA
OBOWIĄZUJE od 15.12.2006r. do 31.01.2008r.

Nr 1/2006

 Zatwierdzona przez URE decyzją nr OLB - 4210-41(13) / 2006 / 261 / VII / JA z dnia 07 listopada 2006
 

CZĘŚĆ 1
Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

Użyte w taryfie pojęcia oznaczają: 

ustawa – ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158 poz.1123 i Nr 170 poz.1217),

rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 184, poz. 1902),

rozporządzenie przyłączeniowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączania podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz eksploatacji tych sieci (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1751),

źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła, sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,

przyłączeodcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,

układ pomiarowo-rozliczeniowy dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,

zamówiona moc cieplna
– ustaloną przez odbiorcę największą moc cieplną, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,

węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,

grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,

instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,

zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach,

dostawca – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” w Świdniku Sp. z o.o.,

odbiorca – każdego, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z dostawcą,

taryfa – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzony jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą.


CZĘŚĆ 2
Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” w Świdniku Sp. z o.o prowadzi działalność gospodarczą polegającą na przesyłaniu i dystrybucji oraz obrocie ciepłem na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki: 

na przesyłanie i dystrybucję ciepła: decyzją Nr PCC/22/261/U/2/98/BK z dnia 1.09.1998 r., zmienioną decyzją Nr PCC/22A/261/W/OLB/2005/MSZ z dnia 2.08.2005 r.,

na obrót ciepłem: decyzją Nr OCC/8/261/U/2/98/BK z dnia 1.09.1998 r.


Źródłem ciepła jest Elektrociepłownia „GIGA” Sp. z o.o. w Świdniku.  

 

CZĘŚĆ 3
Charakterystyka potrzeb cieplnych i podział odbiorców na grupy.

                Ciepło dostarczane jest odbiorcom na potrzeby centralnego ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej.

Występują cztery grupy odbiorców zasilanych z jednej wydzielonej sieci ciepłowniczej: 

A – odbiorcy pobierający ciepło z grupowych węzłów cieplnych oraz zewnętrznych instalacji odbiorczych należących do dostawcy i przez dostawcę eksploatowanych;

B – odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest z grupowych węzłów cieplnych należących do dostawcy i przez niego eksploatowanych, natomiast zewnętrzne instalacje odbiorcze stanowią własność i są eksploatowane przez odbiorcę, rozliczani wg wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w obiektach odbiorców;

C – odbiorcy pobierający ciepło z węzłów cieplnych należących do dostawcy i przez dostawcę eksploatowanych, obsługujących jeden obiekt;

D – odbiorcy pobierający ciepło bezpośrednio z sieci ciepłowniczej, samodzielnie eksploatujący własne węzły cieplne.  

 

CZĘŚĆ 4
Rodzaje oraz wysokość stawek opłat. 

 

Stawki opłat

Jednostka
 miary

 

A

B

C

D

1. Stawka opłat stałych za usługi przesyłowe zł/MW/rok netto 21 761,21 15 769,73 17 235,66 8 681,35
brutto* 26 548,68 19 239,07 21 027,51 10 591,25
zł/MW/m-c netto 1 813,43 1 314,14 1 436,31 723,45
brutto* 2 212,39 1 603,25 1 752,30 882,61
2. Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe zł/GJ netto 7,16 7,75 6,60 3,42
brutto* 8,74 9,46 8,05 4,17

* brutto obejmuje podatek od towarów i usług VAT w wysokości 22%
Dla odbiorców oprócz stawek opłat stałych i zmiennych za usługi przesyłowe stosowane będą ceny za zamówioną moc cieplną, ciepło i nośnik ciepła wg taryfy Elektrociepłowni „GIGA” Sp. z o.o. w Świdniku. Stawki opłat za przyłączenie do sieci. 

 

Lp Rodzaj stawki opłat Jednostka miary netto
1 do sieci ciepłowniczej zł/mb 114,58

 

Do stawek opłat netto za przyłączenie do sieci naliczany będzie podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

                                                                                                        CZĘŚĆ 5
                                                                                        Zasady ustalania stawek opłat. 

Stawki opłat przedstawione w części 4 taryfy dla ciepła zostały ustalone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie i rozporządzeniu taryfowym.

  

                                                                                                        CZĘŚĆ 6
                                                                                  Warunki stosowania cen i stawek opłat.


Zakres usług świadczonych dla odbiorców.

Zakres świadczonych usług dla odbiorców określony jest w umowie sprzedaży ciepła i umowie o świadczenie usług przesyłowych.


Standardy jakościowe obsługi odbiorców.

Zawarte w taryfie stawki opłat ustalono dla standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w Rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

W przypadkach:

- niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,

-uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,

- udzielania bonifikat i upustów,

- nielegalnego poboru ciepła

stosuje się postanowienia § 36 do § 44 rozporządzenia taryfowego.

W odniesieniu do opłat za nielegalny pobór ciepła podatek od towarów i usług VAT uwzględnia się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  

                                                                                                       CZĘŚĆ 7
                                                                            Zasady wprowadzenia zmian cen i stawek opłat.

 

 Taryfa może być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.Odbiorcy będą powiadomieni o wprowadzeniu do rozliczeń nowych cen i stawek opłat w formie pisemnej w terminie, co najmniej na 14 dni przed ich zastosowaniem.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 15 grudzień 2006 09:48 Super User