TARYFA DLA CIEPŁA
OBOWIĄZUJE od 01.09.2009r. do 30.09.2010r.

Nr 1/2009

 Zatwierdzona przez URE decyzją nr OLB - 4210-22(13) / 2009 /261/IX / JD a dnia 24 lipca 2009r.

 

CZĘŚĆ 1

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie
 

Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:


ustawa – ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158 poz. 1123 i Nr 170 poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790, Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 69, poz. 586);

rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia  9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423);

rozporządzenie o systemach ciepłowniczych – – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92);

źródło ciepła –  połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące  do wytwarzania ciepła,

sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych;

przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach;

układ pomiarowo-rozliczeniowy -dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła;

zamówiona moc cieplna – ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

  1. a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
  2. b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
  3. c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;

węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczonego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczonego do instalacji odbiorczych;

grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt;

instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie;

zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła;

dostawca   –  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” w Świdniku Sp. z o.o.;

odbiorca – każdego, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z dostawcą;

obiekt   –  budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi;

taryfa – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzony jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą.

 

CZĘŚĆ 2

 Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło

             Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” w Świdniku Sp. z o.o prowadzi działalność gospodarczą polegającą na przesyłaniu i dystrybucji oraz obrocie ciepłem na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

–      na przesyłanie i dystrybucję ciepła decyzja z dnia 01.09.1998 r. Nr PCC/22/261/U/2/98/BK z późn. zm.;

–      na obrót ciepłem decyzja z dnia 01.09.1998 r. Nr OCC/8/261/U/2/98/BK z późn. zm;

Źródłem ciepła jest Elektrociepłownia "GIGA" Sp. z o.o. w Świdniku

 

CZĘŚĆ 3
 
 Podział odbiorców na grupy taryfowe.

 

Ciepło dostarczane jest odbiorcom na potrzeby centralnego ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej.

Występują cztery grupy odbiorców zasilanych z jednej wydzielonej sieci ciepłowniczej:

A – odbiorcy pobierający ciepło z grupowych węzłów cieplnych oraz zewnętrznych instalacji odbiorczych należących do dostawcy i przez dostawcę eksploatowanych;

B – odbiorcy pobierający ciepło z grupowych węzłów cieplnych należących do dostawcy i przez niego eksploatowanych;

C – odbiorcy pobierający ciepło z węzłów cieplnych obsługujących jeden obiekt należących do dostawcy i przez dostawcę eksploatowanych;

D – odbiorcy pobierający ciepło bezpośrednio z przyłącz;

CZĘŚĆ 4

 Rodzaje oraz wysokość stawek opłaty

Lp.

Rodzaje stawek opłat

Jednostka miary

 

A

B

C

D

1.

Stawka opłat stałych za usługi przesyłowe 

zł/MW/rok

netto
brutto*

27.330,53
33.343,25

19.042,80
23.232,22

20.046,29
24.456,60

12.131,44
14.800,36

zł/MW/m-c

netto
brutto*

2.277,54
2.778,60

1.586,90
1.936,02

1.670,53
2.038,05

1.010,95
1.233,36

2.

Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe


zł/GJ

netto
brutto*

8,71
10,63

7,81
9,53

7,50
9,15

4,69
5,72

* brutto obejmuje podatek od towarów i usług VAT w wysokości 22 % 

Dla  odbiorców  oprócz stawek opłat stałych i zmiennych za usługi przesyłowe stosowane będą ceny za zamówioną moc cieplną, ciepło i nośnik ciepła wg taryfy Elektrociepłowni „GIGA”  Sp. z o.o. w Świdniku.   

Stawki opłat za przyłączenie do sieci

Lp.

Rodzaje przyłącza

Jednostka miary

netto

1.

do instalacji zewnętrznej Dn 50/125

zł/mb

199,40

2.

do sieci ciepłowniczej Dn 80/160

zł/mb

172,62

 Do stawek opłat netto za przyłączenie do sieci naliczany będzie podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

CZĘŚĆ  5
 
Zasady ustalania stawek opłat

     Stawki opłat przedstawione w części 4 taryfy dla ciepła zostały ustalone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie i rozporządzeniu taryfowym.

 

CZĘŚĆ 6

Warunki stosowania cen i stawek opłat
 

Zakres usług świadczonych dla odbiorców.

Zakres świadczonych usług dla odbiorców określony jest w umowie sprzedaży ciepła lub umowie o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji ciepła albo w umowie kompleksowej.

Standardy jakościowe obsługi odbiorców.

  1. Zawarte w taryfie stawki opłat ustalono dla standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w Rozdziale 6 rozporządzenia o systemach ciepłowniczych.
  2. W przypadkach :

     -  niedotrzymania przez strony warunków w/w umów,

     -  uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu  pomiarowo-rozliczeniowego,

     -  udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,

     -  nielegalnego poboru ciepła,
stosuje się postanowienia określone w Rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

W odniesieniu do opłat za nielegalny pobór ciepła podatek od towarów i usług VAT uwzględnia się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

CZĘŚĆ 7

Zasady wprowadzania zmiany cen i  stawek opłat  1. Taryfa może być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
  2. Odbiorcy będą powiadomieni o wprowadzeniu do rozliczeń nowych cen i stawek opłat w formie pisemnej w terminie, co najmniej na 14 dni przed ich zastosowaniem.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 01 październik 2008 10:01 Super User