TARYFA DLA CIEPŁA
OBOWIĄZUJE od 01.10.2017r. do 30.09.2018r.

Nr 1/2017

 Zatwierdzona przez URE decyzją nr OLB - 4210.17.2016.AWR PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 7 września 2017r.

 

CZĘŚĆ 1

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.
 

Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:


ustawa – ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r.poz. 220, z pózń zm.);

rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia  17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291);

rozporządzenie o systemach ciepłowniczych – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92);

źródło ciepła –  połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące  do wytwarzania ciepła;

sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych;

przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach;

układ pomiarowo-rozliczeniowy -dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła;

zamówiona moc cieplna – ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

  1. a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
  2. b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
  3. c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;

węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczonego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczonego do instalacji odbiorczych;

grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt;

instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie;

zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła;

dostawca   –  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” w Świdniku Sp. z o.o.;

odbiorca – każdego, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z dostawcą;

odbiorca końcowy – odbiorcę dokonującego zakupu ciepła na własny użytek;

obiekt   –  budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi;

taryfa – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzony jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą.

 

CZĘŚĆ 2

 Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło

             Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” w Świdniku Sp. z o.o prowadzi działalność gospodarczą polegającą na przesyłaniu i dystrybucji oraz obrocie ciepłem na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

–      na przesyłanie i dystrybucję ciepła decyzja z dnia 01.09.1998 r. Nr PCC/22/261/U/2/98/BK z późn. zm.;

–      na obrót ciepłem decyzja z dnia 01.09.1998 r. Nr OCC/8/261/U/2/98/BK z późn. zm;

Źródłem ciepła jest VEOLIA Wschód Spółka z o.o. z siedzibą w Zamościu - Zakład w Świdniku.

 

CZĘŚĆ 3
 
 Podział odbiorców na grupy taryfowe.

 

Ciepło dostarczane jest odbiorcom na potrzeby centralnego ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej.

Występują cztery grupy odbiorców zasilanych z jednej wydzielonej sieci ciepłowniczej:

A – odbiorcy pobierający ciepło z grupowych węzłów cieplnych oraz zewnętrznych instalacji odbiorczych należących do dostawcy i przez dostawcę eksploatowanych;

B – odbiorcy pobierający ciepło z grupowych węzłów cieplnych należących do dostawcy i przez niego eksploatowanych;

C – odbiorcy pobierający ciepło z węzłów cieplnych obsługujących jeden obiekt należących do dostawcy i przez dostawcę eksploatowanych;

D – odbiorcy pobierający ciepło bezpośrednio z przyłącz;

 

CZĘŚĆ 4

 Rodzaje oraz wysokość stawek opłaty

Lp.

Stawki opłat

Jednostka miary

 

A

B

C

D

1.

Stawka opłat stałych za usługi przesyłowe 

zł/MW/rok

netto

32.857,60

25.010,49

30.405,41

19.829,13

zł/MW/m-c

netto

2.738,13

2.084,21

2.533,78

1.652,43

2.

Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe

zł/GJ

netto

11,73

 8,88

11,69

6,64

Do stawek opłat netto naliczany będzie podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dla  odbiorców  oprócz stawek opłat stałych i zmiennych za usługi przesyłowe stosowane będą ceny za zamówioną moc cieplną, ciepło i nośnik ciepła wg taryfy obowiązującej dla źródła "VEOLIA Wschód" Spółka z o.o. z siedzibą w Zamościu - Zakład w Świdniku.  

Stawki opłat za przyłączenie do sieci

Lp.

Rodzaje przyłącza

Jednostka miary

netto

1.

do sieci ciepłowniczej DN 50/125

zł/mb

312,50

2.

do sieci ciepłowniczej DN 40/110

 zł/mb

 105,95

 Do stawek opłat netto za przyłączenie do sieci naliczany będzie podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

CZĘŚĆ  5
 
Zasady ustalania stawek opłat

     Stawki opłat przedstawione w części 4 taryfy dla ciepła zostały ustalone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie i rozporządzeniu taryfowym.

 

CZĘŚĆ 6

Warunki stosowania cen i stawek opłat
 

Zakres usług świadczonych dla odbiorców.

Zakres świadczonych usług dla odbiorców określony jest w umowie sprzedaży ciepła lub umowie o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji ciepła albo w umowie kompleksowej.

Standardy jakościowe obsługi odbiorców.

  1. Zawarte w taryfie stawki opłat ustalono dla standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w Rozdziale 6 rozporządzenia o systemach ciepłowniczych.
  2. W przypadkach :

     -  niedotrzymania przez strony warunków w/w umów,

     -  uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu  pomiarowo-rozliczeniowego,

     -  udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,

     -  nielegalnego poboru ciepła,
stosuje się postanowienia określone w Rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

W odniesieniu do opłat za nielegalny pobór ciepła podatek od towarów i usług VAT uwzględnia się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

CZĘŚĆ 7

Zasady wprowadzania zmiany cen i  stawek opłat

  1. Taryfa może być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
  2. Odbiorcy będą powiadomieni o wprowadzeniu do rozliczeń nowych cen i stawek opłat w formie pisemnej w terminie, co najmniej na 14 dni przed ich zastosowaniem.

Żródło:
http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/GetActPdf.ashx?year=2017&book=0&position=3549

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 01 październik 2017 10:53 Super User