TARYFA DLA CIEPŁA
OBOWIĄZUJE od 08.11.2022r. do 07.11.2023 r.

Nr 1/2022

 Zatwierdzona przez URE decyzją nr OLB - 4210.45.2022.EBo DKN 261 PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 24 października 2022r.

 

CZĘŚĆ 1

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.
 

Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:


ustawa – ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 r.poz. 716, z późn zm.);

rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r. poz. 718 z późn zm.);

rozporządzenie o systemach ciepłowniczych – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92);

źródło ciepła –  połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące  do wytwarzania ciepła;

sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych;

przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach;

układ pomiarowo-rozliczeniowy -dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła;

zamówiona moc cieplna – ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

  1. a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
  2. b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
  3. c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;

węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczonego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczonego do instalacji odbiorczych;

grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt;

instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie;

zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła;

dostawca   –  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” w Świdniku Sp. z o.o.;

odbiorca – każdego, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z dostawcą;

odbiorca końcowy – odbiorcę dokonującego zakupu ciepła na własny użytek;

obiekt   –  budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi;

taryfa – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzony jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą.

 

CZĘŚĆ 2

 Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło

             Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” w Świdniku Sp. z o.o prowadzi działalność gospodarczą polegającą na przesyłaniu i dystrybucji oraz obrocie ciepłem na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

–      na przesyłanie i dystrybucję ciepła decyzja z dnia 01.09.1998 r. Nr PCC/22/261/U/2/98/BK z późn. zm.;

–      na obrót ciepłem decyzja z dnia 01.09.1998 r. Nr OCC/8/261/U/2/98/BK z późn. zm;

Źródłem ciepła jest VEOLIA Wschód Spółka z o.o. z siedzibą w Zamościu - Zakład w Świdniku.

 

CZĘŚĆ 3
 
 Podział odbiorców na grupy taryfowe.

 

Ciepło dostarczane jest odbiorcom na potrzeby centralnego ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej.

Występują cztery grupy odbiorców zasilanych z jednej wydzielonej sieci ciepłowniczej:

A – odbiorcy pobierający ciepło z grupowych węzłów cieplnych oraz zewnętrznych instalacji odbiorczych należących do dostawcy i przez dostawcę eksploatowanych;

B – odbiorcy pobierający ciepło z grupowych węzłów cieplnych należących do dostawcy i przez niego eksploatowanych;

C – odbiorcy pobierający ciepło z węzłów cieplnych obsługujących jeden obiekt należących do dostawcy i przez dostawcę eksploatowanych;

D – odbiorcy pobierający ciepło bezpośrednio z przyłącz;

CZĘŚĆ 4

 Rodzaje oraz wysokość stawek opłaty

Lp.

Stawki opłat

Jednostka miary

 

A

B

C

D

1.

Stawka opłat stałych za usługi przesyłowe 

zł/MW/rok

netto

60.963,25

41.360,91

45.995,41

34.638,73

zł/MW/m-c

netto

5.080,27

3.446,74

3.832,95

2.886,56

2.

Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe

zł/GJ

netto

19,46

 13,21

16,36

10,86

Do stawek opłat netto naliczany będzie podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dla  odbiorców  oprócz stawek opłat stałych i zmiennych za usługi przesyłowe stosowane będą ceny za zamówioną moc cieplną, ciepło i nośnik ciepła wg taryfy obowiązującej dla źródła "VEOLIA Wschód" Spółka z o.o. z siedzibą w Zamościu - Zakład w Świdniku.  

Stawki opłat za przyłączenie do sieci

Lp.

Rodzaje przyłącza

Jednostka miary

netto

1.

do sieci ciepłowniczej DN 40

zł/mb

363,89

2.

do sieci ciepłowniczej DN 50

 zł/mb

 288,27

3.

do sieci ciepłowniczej DN 65  zł/mb 215,14

4.

do sieci ciepłowniczej DN 100  zł/mb 382,81

 Do stawek opłat netto za przyłączenie do sieci naliczany będzie podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

CZĘŚĆ  5
 
Zasady ustalania stawek opłat

     Stawki opłat przedstawione w części 4 taryfy dla ciepła zostały ustalone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie i rozporządzeniu taryfowym.

 

CZĘŚĆ 6

Warunki stosowania cen i stawek opłat
 

Zakres usług świadczonych dla odbiorców.

Zakres świadczonych usług dla odbiorców określony jest w umowie sprzedaży ciepła lub umowie o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji ciepła albo w umowie kompleksowej.

Standardy jakościowe obsługi odbiorców.

  1. Zawarte w taryfie stawki opłat ustalono dla standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w Rozdziale 6 rozporządzenia o systemach ciepłowniczych.
  2. W przypadkach :

     -  niedotrzymania przez strony warunków w/w umów,

     -  uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu  pomiarowo-rozliczeniowego,

     -  udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,

     -  nielegalnego poboru ciepła,
stosuje się postanowienia określone w Rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

W odniesieniu do opłat za nielegalny pobór ciepła podatek od towarów i usług VAT uwzględnia się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Żródło:
https://bip.ure.gov.pl/download/3/15808/PECSwidnik.pdf

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 24 październik 2022 12:41 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 24 październik 2022 12:43 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 24 październik 2022 12:50 Super User