Moc zamówiona

Największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zamówiona moc cieplna oznacza ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z warunkami technicznymi oraz warunkami technologicznymi dla danego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

  • pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
  • utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
  • prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.

Zamówiona moc cieplna nie może być określona przez odbiorcę w sposób dowolny, powinna być ustalona zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi oraz obowiązującymi postanowieniami Polskich Norm. Zmiana mocy zamówionej powinna być potwierdzona projektem technicznym instalacji c.o. oraz c.w.u. lub audytem energetycznym.

Nieuzasadnione obniżenie przez odbiorcę zamówionej mocy cieplnej i wynikająca z tego zmiana obliczeniowego natężenia przepływu wody sieciowej spowodują, że ilość ciepła dostarczanego do obiektu będzie niewystarczająca do pokrycia potrzeb cieplnych ogrzewanego obiektu.